U bent hier: Home / Nieuws / [Mededeling van BPB] Gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting – Aanpassing van de gemeentelijke reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting
U bent hier: Home / Nieuws / [Mededeling van BPB] Gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting – Aanpassing van de gemeentelijke reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting

[Mededeling van BPB] Gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting – Aanpassing van de gemeentelijke reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting

Mededling van Brussel Plaatselijke Besturen

Ten gevolge de Staatshervorming, doen de gemeenten navraag naar de noodzakelijkheid om hun reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting aan te passen.

Betreffende dit onderwerp, dient men zich te richten naar de artikelen 466 en 466bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992, zoals gewijzigd door de artikelen 94 tot 96 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 (B.S. 28 mei 2015).

Hieruit volgt dat vanaf aanslag 2015, de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting van natuurlijke personen wordt berekend op basis van de totale belasting, zijnde de som van de federale belasting en de gewestelijke belasting. Ze wordt vastgelegd op een uniform percentage op basis van de berekening overeenkomstig de artikelen 466 en 466bis van voormeld wetboek.

Herinner ook dat er geen transfer is van de gewestelijke administratie van de personenbelasting naar de gewesten. Met andere woorden, de dienst van de Personenbelasting die "het proces van de vaststelling van de belastbare grondslag, de berekening van de belasting alsook het contentieux (zowel administratief als gerechtelijk) betreffende de inning en invordering van de belasting (met inbegrip van de kosten en intresten)”, blijft een exclusief federale bevoegdheid, zich bevindende bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Strikt formeel gezien, lijkt het ons dan ook niet noodzakelijk dat de gemeenten hun reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting aanpassen: ze niet aanpassen zou in ieder geval geen gevolgen met zich meebrengen.

Nochtans mogen de gemeenten, indien zij dit wensen, het artikel van hun reglement dat het tarief van de gemeentelijke opcentiemen vastlegt aanpassen, met referentie aan “de berekeningsbasis vastgelegd overeenkomstig de artikelen 466 en 466bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992”, zoals gesteld in artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.”

Directie Algemene & Juridische zaken
Directie Lokale Financiën