U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

nieuwsberichten
Publicatie van de ordonnantie van 27/02/14 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
[Lokaal personeel] Publicatie van de Omzendbrief gegevensbank "CLIO" voor de gemeenten
[Overheidsopdrachten] Publicatie van de eerste Koninklijk Besluit betreffende de wijziging van de reglementering – Nieuwe richtlijnen goedgekeurd door het Europees Parlement
Publicatie van de Ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
[Overheidsopdrachten] Oprichting van een opdrachtencentrale ten behoeve van de plaatselijke besturen inzake energielevering
[Financien] Publicatie van het Regeringsbesluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990 houdende algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit
[Financien] Publicatie van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering "economische ontwikkeling " en tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten voor 2014
[Overheidsopdrachten] Publicatie van 2 Ordonnanties betreffende sociale, milieu en etische clausules in de overheidsopdrachten
[Investeringen van openbaar nut] Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 tot uitvoering van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
Nieuwe Brusselse Gewestregering
Het jaarverslag 2014 van BPB is verschenen !
[Omzendbrief] De prerogatieven van de gemeenteraadsleden en de handtekening van de gemeentelijke briefwisseling
[Internationaal] Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa
[Investeringen] Besluit tot vaststelling van de energienormen die van toepassing zijn op de projecten van werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en OCMW's
[Financiën] Omzendbrieven betreffende de afsluiting van de rekeningen van de gemeenten & OCMW's (dienstjaar 2014)
Goedkeuring van het thema van de Europese Week van de Lokale Democratie 2015
Voorstelling van het advies van de Hoge Raad voor Financiën: de slides zijn beschikbaar op de website.
[rampen] De hagel van 7,8,9 juni 2014 wordt als een algemene ramp beschouwd
[Lokale financiën] Het verslag over de financiële toestand van de Brusselse gemeenten is beschikbaar
[Lokale financiën] Omzendbrieven gemeentebegroting + beheersplan van 22 juli 2015
[OCMW] De ordonnantie betreffende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 is gepubliceerd in het BS
[Mededeling van BPB] Gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting – Aanpassing van de gemeentelijke reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting
[Gelijke Kansen] Vademecum "Genderbudgeting"
[Overheidsopdrachten] Focus : het dagelijkse beheer
[Financiën] Reactie van BPB met betrekking tot de berekening van de verdeling van de ADG
[Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur] Projectoproep 2016 - deadline : 22/04
[Lokale financiën] Impact van de beslissingen van de federale regering op de Brusselse gemeenten
Omzendbrief bestemd voor de gemeenten inzake toeristische logies
[Lokale financiën] Download de slides van de presentaties van 22.06 en 12.07
Hervorming toezicht vanaf 1 september
Een nieuwe directeur-generaal voor Brussel Plaatselijke Besturen
[Toezicht] Publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016
[Toezicht] Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht
[Financiën] Begroting 2017 - Mededeling BPB aan de gemeenten
Overlijden van de Heer Yves Cabuy, directeur
[Publicatie] Zoom op de gemeenten
Foto's van het colloquium "lokale overheidsopdrachten & gender"
[Subsidies] Vastleggen van de prioriteiten voor de driejarige ontwikkelingsdotatie 2016-2018
[Lokale financiën] Slides van de infosessie over de transitrekeningen
[Lokaal personeel] Publicatie van het besluit "CLIO"
[WIG OO] Uiteenzettingen en foto's van het colloquium
[Lokaal personeel] Publicatie van de besluiten betreffende het gemeentepersoneel
Publicatie van BPB Focus # 1
De website over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is online
Publicatie van het besluit tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van subsidies om investeringen van openbaar aan te moedigen
Besluit 19.07.18 - subsidies om investeringen van openbaar nu aan te moedigen
Nieuws toegankelijkheid verkiezingen 2018
Publicatie van de gids van handistreaming op lokaal niveau
BPB publiceert zijn eerste verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten
De gemeentelijke fiscaliteit van de voorbije tien jaar onder de loep
Nieuwe Brusselse Gewestregering
Elektronische facturatie: informatiesessies voor bedrijven
Het omzendbrief betreffende de gemeentebegrotingen 2020 wordt gepubliceerd
Ontdek het statistisch en fotografisch rapport van de Directie Investeringen!
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Rapport over de financiële staat van de gemeenten 2014 – 2018
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2020
Frans-Belgische ontmoeting in Brussel
Focus op de boekhouding van de Brusselse OCMW's (2013-2018)
Financiën OCMWs
BPL wint de Citizen Communication Award