U bent hier: Home / Driejarige Ontwikkelingsdotatie: Projectoproep voor REG-dotaties

Driejarige Ontwikkelingsdotatie: Projectoproep voor REG-dotaties

Ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen - Driejarig Investeringsprogramma 2019 – 2021

Voor de periode 2019 - 2021 was het budget van 7,5 miljoen euro (artikel 14 van de ordonnantie van 16 juli 1998) en van 604 000 euro (artikel 5bis van de ordonnantie van 16 juli 1998) bestemd voor de beleidslijnen van werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in de gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en de OCMW's, volgens de volgende voorwaarden: 
  

  • het basissubsidiëringspercentage van deze projecten bedraagt 100%, maar de subsidie wordt beperkt tot een maximumbudget van € 400.000,00 per project;
  • een gebouw of gebouwencomplex kan het voorwerp vormen van meerdere projecten;
  • waarbij een project op een minimumbedrag van € 40.000 inclusief alle belastingen moet slaan om in aanmerking te kunnen komen;
  • enkel projecten voor de renovatie van bestaande gebouwen komen in aanmerking.

Het dossier dat moet worden opgesteld voor het indienen van een of meerdere projecten in het kader van deze projectoproep moet volgende elementen bevatten:

  • een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot vaststelling van de lijst van projecten die de gemeente indient in het kader van deze oproep en het bedrag van de voor elk project gevraagde subsidie.
  • het gevoegde correct ingevulde formulier voor elk project.

Einddatum: 31 mei 2020.