U bent hier: Home / COVID- 19 - maatregelen

COVID- 19 - maatregelen

Hieronder vindt u al het nieuws met betrekking tot het Coronavirus - COVID-19 voor de plaatselijke besturen: 

 

Lokaal personeel | Vaccinatie | Dienstvrijstelling
Omzendbrief betreffende de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19)
OCMW's | Vergaderingen op afstand
Een wijziging van de organieke wet betreffende de OCMW's maakt het mogelijk om de vergaderingen van de raad, het vast bureau en de bijzondere comités op afstand te houden
Wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten
Omzendbrief bettrefende de organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis : aanpassing van de werkingsregels van de besluitvormende organen in afwezigheid van een bijzondere machtenbesluit tot regeling van deze voorzieningen.
OCMW's | Boekhoudkundige aanbevelingen (subsidies COVID-19)
Zoek de aanbevelingen van BPB over de boekhoudkundige behandeling van subsidies die in het kader van de gezondheidscrisis zijn toegekend
COVID-19 | Naleving van de informatieplicht aan de gemeenteraad
De minister belast met de Plaatselijke Besturen heeft de administratie verzocht om een verslag op te stellen over de naleving van de regel opgenomen in artikel 1, tweede lid, van het bijzonderemachtenbesluit van de BHR nr. 2020/003 van 6 april 2020
Verzending van documenten aan BPB | Update
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel begint op maandag 8 juni met de eerste fase van de opheffing van de quarantaine. In dit verband zal het loket van BPB vanaf vrijdag 12 juni gedeeltelijk worden heropend, volgens strikte procedures
Werkingsregels van OCMW's in deze noodsituatie | Update
Verlenging van de maatregelen van het bijzonderemachtenbesluit
Werkingsregels van gemeenten in deze noodsituatie | Update
Verlenging van de maatregelen van het bijzonderemachtenbesluit
Tijdelijke opschorting van termijnen | Update
Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering schort enkele termijnen op
Gemeentelijke fiscaliteit | Verlenging van de opschorting van de verval- en beroepstermijnen
De opschorting van de verval- en beroepstermijnen wordt met één maand verlengd, meer bepaald tot 15 juni 2020
REG 2019-2021 | Verlenging van de termijn
Corona ouderschapsverlof
Enkele verklaringen van BPB over het koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machti-ging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het co-ronavirus Covid-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof
Werkingsregels van OCMW's in deze noodsituatie
Verlenging van de maatregelen van het bijzonderemachtenbesluit.
Werkingsregels van gemeenten in deze noodsituatie
Verlenging van de maatregelen van het bijzonderemachtenbesluit.
Omzendbrief betreffende de werkorganisatie in het kader van de geleidelijke exit
Als vervolg op de omzendbrieven van 10 en 22 april 2020 m.b.t. de werking van de diensten en de richtlijnen die worden aanbevolen voor het personeel in quarantaine, aanpakt een nieuwe tekst de kwestie van de geleidelijke voorbereiding van de lokale autoriteiten op de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad
Covid-19 - Begrafenissen en lijkbezorging (update)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/008 betreffende het transport van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis Covid−19
Gemeentelijke fiscaliteit
De opschorting van de verval- en beroepstermijnen wordt verlengd (tot 15 mei 2020)
Overheidsopdrachten: Nieuws van 22 april 2020
Beheer van de COVID-19-crisis : gevolgen voor de overheidsopdrachten. Aanbevelingen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Brusselse aanbestedende overheden
Gemeenten - Richtlijnen voor het personeel in quarantaine
Aanbevelingen voor in quarantaine geplaatste gemeentelijke en intercommunale personeelsleden
Loonsverhoging - verantwoordingsstukken
Gemeentelijke administratieve sancties (update)
Uitvoering van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties door de ge-meenten
Omzendbrief m.b.t. de werking van de diensten tijdens de tijdelijke quarantaineperiode; gevolgen voor het statutair en contractueel personeel
De door de Nationale Veiligheidsraad genomen quarantainemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, hebben betrekking op alle openbare diensten. In deze omstandigheden is het belangrijk dat de meest uniforme en consistente toepassing van deze maatregelen op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op alle personeelsleden, zowel statutair als contractueel, van de plaatselijke besturen verzekerd wordt
Tijdelijke opschorting van termijnen
Twee besluiten (van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) schorten enkele termijnen op
Gemeentelijke administratieve sancties
Uitvoering van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties door de ge-meenten
Covid-19 – Begrafenissen en lijkbezorging – Maatregelen en aanbevelingen
Op 7 avril 2020 heeft de Regering in eerste lezing een ontwerp van bijzonder volmachtbesluit aangenomen met betrekking tot het vervoer van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis van Covid-19
OCMW's - Technische fiche (nieuwe onderfunctie 8790 Covid-19)
Een nieuwe onderfunctie, namelijk de onderfunctie 8790 “COVID-19” (uitbreiding van de functie 87 “Volksgezondheid”), is gecreëerd.
Overheidsopdrachten: Nieuws van 8 april 2020
​Beheer van de COVID-19-crisis : Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie (2020/C 108 I/01)
Werking van de organen van het OCMW in de context van de hoogdringendheid (update)
Enkele wijzigingen werden aangebracht aan de informatie van 27 maart 2020 en enkele bepalingen werden verduidelijkt.
Bijzonderemachtenbesluit betreffende de werking van de gemeentelijke organen
De Regering heeft op 6 april 2020 een besluit vastgesteld in uitvoering van de bijzondere machten die haar zijn toegekend bij ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.