Bestuursorganen

Kerkfabriekraad

Een kerkfabriek wordt bestuurd door een kerk(fabriek)raad en een bureau van kerkmeesters.
De kerkraad bestaat uit vijf of negen verkiesbare leden en uit leden van rechtswege. Zijn lid van rechtswege: de pastoor en de burgemeester, voor zover deze katholiek is. Is dat niet het geval, zal hij door een schepen worden vertegenwoordigd.
De kerkraad beslist over de rekeningen en budgetten, alsook over de besteding van niet-uitgegeven middelen. Ook grote buitengewone uitgaven worden ter goedkeuring aan de kerkraad voorgelegd.

Het bureau van kerkmeesters staat in voor het dagelijks beheer van de goederen van de kerkfabriek, waakt erover dat alle vereiste middelen voorhanden zijn voor de uitoefening van de eredienst en ziet toe op het onderhoud van het vastgoedpatrimonium van de kerkfabriek. Naast de pastoor of bedienaar van de parochie, die van rechtswege lid van het bureau is, bestaat het bureau van kerkmeesters uit drie leden die door de kerkraad zijn verkozen. De leden van het bureau benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.


Orthodoxe kerkfabriekraad

Het beheer van de materiële belangen van elke parochie wordt waargenomen door een kerkraad. Naast de bedienaar of diens vervanger, die van rechtswege lid is, bestaat de kerkraad uit vier tot zes bijkomende leden. Wanneer de parochie meer dan 2 500 gelovigen telt, zijn er zes bijkomende leden, in het andere geval vier. Opvallend verschil in de samenstelling van dit bestuursorgaan: de leden ervan worden niet verkozen maar door de aartsbisschop aangeduid uit een lijst van parochianen die door de bedienaar wordt voorgedragen. Enkel orthodoxe gelovigen die minstens twee jaar in de parochie wonen, komen voor die lijst in aanmerking.

Koninklijk besluit van 15 maart 1988 tot organisatie van de raden van de kerkfabrieken van de orthodoxe eredienst


De bestuursraden van erkende geloofsgemeenschappen

Hier is het een bestuursraad die voor het beheer van het tijdelijke instaat.
Zodra de bestuursraad volledig samengesteld is, kiest hij uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad staat in voor het beheer van de goederen van de geloofsgemeenschap in overeenstemming met de bijzondere voorschriften die ter zake van toepassing zijn.

Anglicaanse eredienst:
De bestuursraad bestaat uit de kapelaan, die van rechtswege lid is, en uit vier leden die verkozen worden door leden van de geloofsgemeenschap die ouder zijn dan 21 jaar en die minstens één jaar in één van de gemeenten van de kieskring wonen. Om de drie jaar worden de kiesgerechtigde gelovigen opgeroepen om de helft van de verkozen leden te vervangen. De uittredende leden zijn steeds de oudste. Herverkiezing is altijd mogelijk.

Protestantse eredienst:
Naar het voorbeeld van de kerkraden zijn ook de bestuursraden van protestantse kerken samengesteld uit leden van rechtswege en verkozen leden. De verkozen mandaten worden om de drie jaar hernieuwd. Uittredende leden kunnen altijd worden herverkozen.
In tegenstelling tot katholieke kerkfabriekraden zetelt de burgemeester niet van rechtswege in de bestuursraad van een protestantse kerk. De enige leden van rechtswege in de bestuursraden van protestantse kerken zijn de dominees. Per kerk kunnen er tot drie dominees zijn. In dat geval moeten er acht bijkomende leden worden verkozen. Wanneer een kerk twee dominees telt, moeten er zes bijkomende leden worden verkozen. In het geval van slechts één dominee volstaan vier bijkomende leden.
Daar waar leden van katholieke kerkfabriekraden door de overige leden worden verkozen, worden de leden van bestuursraden van protestantse kerken rechtstreeks door de gelovigen verkozen.

Koninklijk besluit van 7 februari 1876 houdende inrichting der bestuurraden bij de protestantsche kerken

Israëlitische eredienst:
De bestuursraad is samengesteld uit een lid van rechtswege en verkozen leden. De helft van de verkozen mandaten wordt om de drie jaar hernieuwd. Het enige lid van rechtswege is de eerste rabbijn of diens vervanger. De burgemeester zetelt dus niet van rechtswege in de bestuursraad. De religieuze overheid duidt het enige lid van rechtswege aan. Voor de synagogen van Brussel en Antwerpen zetelen er zes verkozen leden in de bestuursraad, voor de overige synagogen bedraagt dat aantal vier.

Koninklijk besluit van 7 februari 1976 houdende inrichting der bestuurraden bij de synagogen


Comités voor het beheer van het tijdelijke van de erkende Islamitische gemeenschappen

Het comité dat de tijdelijke belangen van de Islamitische eredienst beheert. Het comité bestaat vijf verkiesbare leden. Om te mogen kiezen, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Op de verkiezingsdatum moet de kiezer 18 jaar oud zijn en minstens een jaar in het register van een moskee zijn ingeschreven. De verkiezingen vinden plaats om de zes jaar. Op het lid van rechtswege na wordt dan het volledige comité vervangen.

Ordonnantie van 29 juni 2006 betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst