U bent hier: Home / De actoren / De politiezones / Organen

OrganenDe 6 politiezones: voorstelling

Elke lokale politie moet binnen haar werkgebied instaan voor de volgende taken:
• preventieve politie
• wegverkeer
• het vaststellen van gepleegde inbreuken
• het verhoren van verdachten en getuigen
• het opstellen van processen-verbaal

Elk politiekorps staat onder leiding van een zonechef (ook wel korpschef genoemd).

De zonechef staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het lokale politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering, door dit korps, van lokale opdrachten, van richtlijnen met betrekking tot opdrachten met een federaal karakter en van opvorderingen.

De zonechef oefent deze bevoegdheden uit onder het gezag van het Politiecollege.

De zonechef van de lokale politie is voorts belast met de voorbereiding van zaken die aan de Politieraad of aan het Politiecollege moeten worden voorgelegd en hij woont de vergaderingen van de raad en het college bij. Alle briefwisseling namens de Politieraad en het Politiecollege, door de voorzitter ondertekend, wordt ook door de zonechef ondertekend.

Met het oog op een goed beheer van het politiekorps licht de zonechef het Politiecollege zo spoedig mogelijk in over alles wat het lokale politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij licht het College ook in over initiatieven die de lokale politie in het kader van het zonale veiligheidsplan overweegt te nemen. Hij moet het Politiecollege elke maand verslag uitbrengen over de werking van het politiekorps en het optreden van zijn personeel.

Politizone Brussel Hoofdstad Elsene 5339 : Stad Brussel en Elsene

Politiezone Brussel-West 5340 : Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem

Politiezone Zuid 5341 : Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst

Politiezone Marlow 5342 : Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem

Politiezone Montgomery 5343 : Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe

Zone de police Bruno 5344 : Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere
 

Het Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de politiezone is in handen van het Politiecollege. Dit college is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel van de zone uitmaken. Het voorzitterschap wordt waargenomen door één van de burgemeesters die door zijn ambtsgenoten is aangeduid.

Het Politiecollege oefent de bevoegdheden van de colleges van burgemeesters en schepenen uit inzake organisatie en beheer van de lokale politie.

De korpschef van de lokale politie en de secretaris van de politiezone wonen de zittingen van het Politiecollege van rechtswege bij.


De Politieraad

De bevoegdheden van de Politieraad zijn vergelijkbaar met die van een gemeenteraad, maar dan uitsluitend voor politieaangelegenheden op zonaal vlak.

Hij is evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten die deel van de zone uitmaken. De burgemeesters die tot de zone behoren, zetelen van rechtswege in de Politieraad.

Net zoals bij het Politiecollege wonen de korpschef van de lokale politie en de secretaris van de politiezone de zittingen van de Politieraad van rechtswege bij.

De Politieraad heeft de volgende bevoegdheden:

•  goedkeuring van de begroting en van eventuele begrotingswijzigingen, en van de jaarrekening van het voorgaande boekjaar
•  goedkeuring van openbare aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten
•  vastlegging van het personeelskader, het aanwerven en ontslaan van personeelsleden
•  toestemming verlenen om voor het gerecht te verschijnen
•  goedkeuring van overeenkomsten met zakelijke rechten op onroerende goederen
•  benoeming van de Secretaris van de Politieraad en van de bijzondere rekenplichtige van de zone
•  de benoeming voordragen van de korpschef en van de andere officieren van de lokale politie

De Politieraad vergadert minstens vier keer per jaar.

   
Politieraad Brussel-Hoofdstad-Elsene

Politieraad Brussel-West

Politieraad Zuid

Politieraad Marlow

Politieraad Montgomery

Politieraad PolBruno


De zonale veiligheidsraad

Elke politiezone heeft een zonale veiligheidsraad. Het is een orgaan voor overleg tussen  administratieve overheden (burgemeesters), gerechtelijke overheden (procureurs des Konings), lokale politiediensten (zonechef) en de federale politie.
De Raad heeft onder meer als opdracht om het zonale veiligheidsplan uit te werken dat de prioriteiten voor de politieorganisatie en de acties binnen de zone vastlegt. 

 

Wettelijke basis :
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.