U bent hier: Home / De actoren / De OCMW's / Organen

Organen

De OCMW’s zijn opgericht op gemeentelijk vlak en onlosmakelijk met de gemeenten verbonden, ze beschikken echter wel over een gescheiden rechtspersoonlijkheid.
 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RVMW)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het belangrijkste orgaan van het OCMW.
Zijn leden worden de raadsleden voor maatschappelijk welzijn genoemd. Ze worden niet rechtstreeks door de bevolking verkozen maar na elke gemeenteraadsverkiezing door de gemeenteraad verkozen. Bijgevolg wordt er om de 6 jaar een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn ingesteld.
Afhankelijk van de omvang van de gemeente zetelen er 11, 13 of 15 raadsleden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest een voorzitter uit eigen midden die de leiding van het OCMW voor zijn rekening neemt.

 

Het Vast Bureau van de Raad

De Raad richt in zijn midden ook een vast bureau op dat voor het dagelijks bestuur van het OCMW instaat. Dit vast bureau telt, met inbegrip van de voorzitter, vier of vijf leden, naar gelang het aantal leden van de RVMW:

  • De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau
  • De secretaris woont de vergaderingen bij, echter zonder beraadslagende stem
  • De leden, met uitzondering van de voorzitter, worden door de leden van de RVMW gekozen bij geheime stemming

Het vast bureau bestaat voor een derde uit leden die tot een verschillend geslacht behoren dan de andere leden.

De Bijzondere Comités

De Raad kan in zijn midden eveneens bijzondere comités oprichten waaraan hij welomschreven bevoegdheden kan overdragen. Evenwel is de oprichting van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verplicht.

De bijzondere comités bestaan voor een derde uit leden die tot een verschillend geslacht behoren dan de andere leden.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is wettelijk bevoegd om alle beslissingen te nemen, ook over steunaanvragen, maar meestal delegeert de RVMW die bevoegdheid aan het “Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst”. In dit Comité zetelen verschillende leden van de RVMW en de OCMW-voorzitter. Het aantal leden wordt door de raad bepaald, maar mag, met inbegrip van de voorzitter, niet meer dan vier of vijf leden tellen, naargelang het aantal leden van de RVMW.  Zij nemen, in naam van het OCMW, alle beslissingen over steunaanvragen en laten zich daarbij o.a. leiden door het advies van de maatschappelijk werkers.

 

De Administratie

De administratie van een OCMW bestaat minstens uit:

•    Een secretaris-generaal die de administratie leidt, zaken onderzoekt en als personeelshoofd van het OCMW optreedt;
•    Een financieel directeur die de financiële dienst leidt en voor betalingen en ontvangsten verantwoordelijk is;
•    Een maatschappelijk werker die personen en gezinnen begeleidt en dossiers voor steunaanvragen samenstelt.