U bent hier: Home / De actoren / De gemeenten / De organen

De organen

De gemeenteraadDe gemeenteraad staat in voor de wetgevende functie op gemeentelijk vlak. Ze is samengesteld uit leden die om de zes jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks worden verkozen.
Het aantal leden varieert van 27 leden (gemeenten tussen 20.000 en 24.999 inwoners zoals Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg) tot 49 leden (gemeenten met tussen 150.000 tot 199.999 inwoners zoals de Stad Brussel).
De leden, gemeenteraadsleden genoemd, stemmen over de gemeentelijke reglementen en besluiten, de begroting en de rekeningen.
Zij duiden ook de schepenen aan, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen.
De gemeenteraad kan uit haar midden en voor de duur van de zittingsperiode haar voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter verkiezen.

 


Het college van burgemeester en schepenen

Het college is samengesteld uit de burgemeester en de schepenen (tussen 2 en 10 naargelang de grootte van de gemeente, gekozen door en uit het midden van de gemeenteraad) en staat in voor het dagelijks beheer (uitvoerende macht) van de gemeente. Volgens de nieuwe pariteitsregels die krachtens artikel 16 van de nieuwe gemeentewet (NGW) (in de onlangs gewijzigde versie) gelden,  moeten zowel mannen als vrouwen er vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een regeling (art. 279, §1, NGW) van kracht om de aanwezigheid van zowel Franstalige als Nederlandstalige leden in het college van burgemeester en schepenen te bevorderen. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn neemt ook met raadgevende stem deel aan de bijeenkomsten van het college van burgemeester en schepenen.
Het college oefent zijn bevoegdheden collectief uit. Met andere woorden, elk lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de beslissingen en akten van het college. Indien een dossier een bijzondere voorbereiding vereist, kan het werk echter worden toevertrouwd aan een of meer schepenen die de gemeenteraadsleden uit hun midden kiezen.


De burgemeester

De burgemeester wordt uit de gemeenteraadsleden gekozen en aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Hij heeft talrijke taken:

•    hij zit de gemeenteraad voor, behalve als er een voorzitter wordt verkozen

•    hij is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen

•    hij ondertekent de verordeningen en beslissingen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente
•    hij is ambtenaar van de burgerlijke stand en ziet erop toe dat de registers correct worden bijgewerkt
•    hij maakt deel uit van het politiecollege

De burgemeester is tegelijk het hoofd van de gemeente en de vertegenwoordiger van de verschillende regeringen in de gemeente.
In die hoedanigheid is hij belast met het uitvoeren van de wetten, decreten, besluiten en verordeningen wanneer deze taak hem uitdrukkelijk wordt toegewezen.
Hij is in het bijzonder belast met het uitvoeren van de wetten en het politiereglement. Hij is verantwoordelijk voor de administratieve politie (handhaving van de orde en de veiligheid in de gemeente).
 In geval van ramp of ernstige verstoring van de openbare orde en wanneer de middelen van de plaatselijke politie onvoldoende zijn, kan hij de federale politie of het leger vorderen.
Hij is ook ambtenaar van de burgerlijke stand.