U bent hier: Home / De actoren / De gemeentelijke vzw's

De gemeentelijke vzw's

De "gemeentelijke vzw's" beschikken nu (eindelijk, zullen sommigen - terecht - denken) over een juridisch kader, dankzij de inwerkingtreding op 1 september 2018 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.

Hoewel vele Brusselse gemeenten sinds lang vzw's hadden opgericht die belast waren met taken van gemeentelijk belang of waren toegetreden tot dergelijke vzw's, bestond er geen specifieke wetgeving om de structuur en de opdrachten van die vzw's te regelen. Dit is inmiddels wel het geval.

Omdat deze vzw's door de gemeente belast worden met opdrachten van gemeentelijk belang, was het ook aangewezen om een regeling in te voeren voor het toezicht op hun beslissingen. Daarom voorziet de ordonnantie in een gewoon toezicht met mogelijkheid tot schorsing en vernietiging.

Als meerdere gemeenten samen beslissen een vzw op te richten, is er sprake van een "meergemeentelijke vzw", waarvoor gelijkaardige regels gelden als voor de gemeentelijke vzw's.

"Gemeentelijke" vzw?

Een vzw wordt beschouwd als "gemeentelijk" wanneer de gemeente in de algemene vergadering of de raad van bestuur over de meerderheid van de zetels of stemmen beschikt.

Een vzw kan ook als "gemeentelijk" beschouwd worden op basis van een financieel criterium, met name wanneer de gemeente het structurele tekort of het vereffeningspassief van de vzw op zich neemt.

Deze criteria moeten niet gecumuleerd worden.

Wettelijke basis  :
Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten