U bent hier: Home / De actoren / De toezichthoudende overheden / Materies onder toezicht van het Gewest

Materies onder toezicht van het Gewest

Toezicht op het personeel

De Directie Lokaal personeel van het Bestuur Brussel Plaatselijke Besturen oefent het administratief toezicht uit op de beslissingen inzake personeel genomen door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.
Ze oefent hetzelfde toezicht uit op de beslissingen die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) nemen inzake personeel. 


De Minister-president van het arrondissement Brussel-Hoofdstad oefent het specifiek toezicht uit op de beslissingen die het politiecollege en de politieraad nemen betreffende de organisatie en het beheer van de plaatselijke politie.

Er wordt tevens toezicht uitgeoefend op de organieke regels betreffende het statuut van het personeel van de intercommunales. 

Daarenboven oefent de Minsiter-president het specifiek toezicht uit op de beslissingen van de politieraad en politiecollege betreffende de organisatie en beheer van het personeel van de lokale politie? 


Financieel toezicht

Een bepaald aantal akten van de plaatselijke besturen die financiële gevolgen hebben, moeten voor goedkeuring voorgelegd worden aan de Directie Lokale Financiën van Brussel Plaatselijke Besturen. Dit is het geval voor begrotingen en rekeningen van de gemeenten, voor hun meerjarige beheersplannen, voor uitgaven die buiten de begroting vallen, de begroting van de gewone gemeentebedrijven alsook de rekeningen van de autonome gemeentebedrijven. 
De begrotingen en de rekeningen van de OCMW’s moeten worden onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Daarnaast spreekt het Verenigd College van de GGC (via de Directie Lokale Financiën die de dossiers onderzoekt) zich uit over de beslissingen van de OCMW’s.
De Directie Lokale Financiën van Brussel Plaatselijke Besturen oefent toezicht uit op de onroerende verrichtingen van de plaatselijke overheden alsook van de erkende erediensten


Toezicht op de overheidsopdrachten

De Directie Lokale Overheidsopdrachten van Brussel Plaatselijke Besturen oefent het toezicht uit op de beslissingen van de plaatselijke besturen betreffende overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Onder dit toezicht vallen zowel de gemeenten, de ocmw's, de verenigingen hoofdstuk XII, de intercommunales, de autonome gemeentebedrijven, degemeentelijke en meergemeentelijke vzw's en de beheersorganen van de erkende erediensten. 


Juridische en algemene controle

De Directie Algemene en Juridische zaken van Brussel Plaatselijke Besturen volgt de specifieke dossiers op die niet onder de andere directies vallen, zoals de gemeentelijke belasting- en politiereglementen, het toezicht op de kerkfabrieken en op de Berg van Barmhartigheid.