U bent hier: Home / De actoren / De toezichthoudende overheden

De toezichthoudende overheden

Definitie van toezicht

Onder administratief toezicht wordt verstaan al de middelen waarover de toezichthoudende overheid beschikt hetzij om de organen van de decentrale diensten te verplichten om de wet en het algemeen belang na te leven, hetzij om hun inertie te bestrijden.

De toezichthoudende overheden

Het administratief toezicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ook de bevoegdheid van

• de Brusselse Gewestregering op het gebied van de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, gemeentelijke vzw's, meergemeentelijke vzw's, bepaalde inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten en de Berg van Barmhartigheid.  Het gewestelijk Bestuur Plaatselijke Besturen (Brussel Plaatselijke Besturen) dat deze dossiers onderzoekt en voorlegt aan de regering.
 
• het Verenigd College van de GGC voor wat betreft de OCMW’s, de verenigingen ‘Hoofdstuk XII’, het IRIS-ziekenhuisnet.
Bij protocol van overeenkomst tussen het Verenigd college van de GGC en de Brusselse regering werd overeengekomen dat het gewestelijk Bestuur Plaatselijke Besturen (Brussel Plaatselijke Besturen) dat deze dossiers onderzoekt en voorlegt aan de regering.

Wat mogen zij controleren?

Het toezicht van de toezichthoudende overheid heeft zowel betrekking op de wettigheid van de rechtshandelingen en contracten opgesteld door de ondergeschikte bestuursorganen, als op hun opportuniteit of overeenstemming met het algemeen belang. Het toezicht van de toezichthoudende overheid gaat bijgevolg verder dan de bevoegdheid van de rechter en dus van de Raad van State, die enkel de wettigheid van de rechtsakte mag beoordelen.

• De wettigheid

Dit omvat de controle van de gelijkvormigheid met de wet in de formele en materiële zin van het woord (wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen), maar ook het toezicht op de naleving van de algemene beginselen van het recht. 

• De overeenstemming met het algemeen belang

De toezichthoudende overheid mag ingrijpen tegen de beslissingen van decentrale besturen die het algemeen belang schenden.

Meer info...

- Meer lezen over de soorten toezicht

- Meer lezen over de gecontroleerde materies

- Wettelijke basis